top of page
Polityka Prywatności

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies zamieszczone na stronie słuchawki bezprzewodowe Vidonn. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych fdirect Sp. z o.o  z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rąbieńskiej 18, kod pocztowy:

94-227.  Adres korespondencyjny: Łódź 91-341, ul. Brukowa 10

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

fdirect Sp. z o.o będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 1. realizacji obrotu handlowego;

 2. komunikacji;

 3. działań marketingowych i promocyjnych

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe pozyskane  w celach komunikacji oraz działań marketingowych i promocyjnych  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do powyższych celów, fdirect Sp. z o.o

będzie przetwarzać w szczególności:

 

Imię, Nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

 

 

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji zamówień, w tym w szczególności:

 • Firmom kurierskim

 • Dostawcom usług  płatniczych oraz bankom

 • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa

 • Podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi  z zakresu pomocy prawnej,

 • Biura księgowego

 • Firmy świadczącej naszej firmie usługi z zakresu IT

 • Partnerom serwisowym

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić sprzedaż.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

 2. sprostowanie  - może Pan/Pani wystąpić do fdirect Sp. z o.o o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

 3. usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do fdirect Sp. z o.o o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

-dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

-wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

-wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;

-dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

-dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega fdirect Sp. z o.o.

-dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

 1. Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do fdirect Sp. z o.o s.c. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający fdirect Sp. z o.o sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- fdirect Sp. z o.o nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie fdirect Sp. z o.o są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

 1. przenoszenie danych  - może Pan/Pani wystąpić do fdirect Sp. z o.o o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 2. wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich  danych  osobowych.

 3. sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez fdirect Sp. z o.o pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

 

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem:

 

fdirect Sp. z o.o  sp zoo z siedzibą w Łodzi, ul Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

 

10. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?  

Nasza strona internetowa vidonn.eu  używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki cookies stosowane są w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Odnośniki do wskazówek jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz poniżej.

 

 

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

 

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

 

 

bottom of page